• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Aansprakelijkheid & Privacy

Aansprakelijkheid

Deze website wordt beheerd door USS, d'Accolay straat 40, 1000 Brussel (België).

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van de USS.

Door deze website te raadplegen, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. De USS kan de bepalingen van de disclaimer op elk moment eenzijdig wijzigen.
 
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. USS geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de USS-website of de websites waarnaar zij een link leggen.
De aansprakelijkheid van USS voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.
 
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. USS treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen u en die derden. USS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. USS biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. 
 
U kunt USS niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s). 
 
De informatie die USS verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.
 
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij USS, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

 

Privacyverklaring

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, geven we u graag de volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens door de USS.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Unie Erkende Sociale Secretariaten (USS), Accolaystraat 40 te 1000 Brussel.

Een vraag over uw gegevens of over de verwerking ervan? Contacteer dan: privacy@uss.be  

Voor vragen en klachten, kan u ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en voormalige leden en hun personeel, van onze huidige en voormalige leveranciers en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond in onze diensten en van personen waarmee de USS en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar opdracht en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt de USS? Wat is het doeleinde van die verwerking?

De USS houdt bij:

 • Uw contactgegevens: bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, taal, professioneel e-mailadres, professioneel telefoonnummer(s), functie binnen uw organisatie, adres van plaats van tewerkstelling, btw-nummer,...
 • Informatie over uw professionele interessedomeinen: bijvoorbeeld sociaal of fiscaal luik…. Wij gebruiken deze gegevens wanneer u hebt toegestemd om uitnodigingen te ontvangen voor de evenementen van de USS.
 • Voor welke USS-evenementen u zich hebt ingeschreven. Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent deze evenementen die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

De USS kan eveneens gegevens over u ontvangen via derde partijen (andere beroepsorganisaties, …). We kunnen deze gegevens afkomstig van externe partners aanwenden om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of actueel te houden.

U kan altijd op elk moment en op een eenvoudige manier uw gegevens laten wissen uit onze bestanden.

Wat doet de USS met deze persoonsgegevens?

 • Als u een medewerker bent van een USS-lid:

Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van uw organisatie voor de USS. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten die de USS verstrekt aan haar leden (vb. communicatie, vergaderingen, werkgroepen en kernen in het kader van het USS-lidmaatschap van uw organisatie of onderneming).

Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van de USS, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor sociale secretariaten en over de evenementen georganiseerd door de USS.

 • Als u een persoon bent waarmee de USS en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten, zoals bijvoorbeeld ministers, kabinetschefs, kabinetsmedewerkers, professoren, ander academisch personeel, enz. dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van de USS om de belangen van haar leden in het algemeen te promoten en te behartigen.
 • Als u zich inschrijft voor onze (toekomstige) nieuwsbrieven: dan bewaren we uw gegevens met uw toestemming en worden ze verwerkt om uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen en/of klachten in dat kader op te volgen.
 • Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen, dan worden de gegevens die u ons daarvoor verstrekt met uw toestemming verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • De opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen of klachten in dat kader.
  • Het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
  • Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de naam, voornaam, functie en organisatie van de deelnemers.
  • Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van de USS, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor sociale secretariaten en over de andere evenementen georganiseerd door de USS.
 • Als u een medewerker bent van een organisatie of een ondernemingen die een contractuele relatie heeft met de USS (vb. een leverancier,…), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie. Uw gegevens worden verwerkt:
 • Voor de opvolging van de bestelling en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
 • Voor het algemene klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • Als u de USS contacteert, bijvoorbeeld met een vraag om informatie, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek.
 • Als u de kantoren van de USS betreedt, dan gebruiken we de identificatiegegevens die u verstrekt aan onze medewerkers in het kader van de fysieke beveiliging van het gebouw.
 • Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van de USS;
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt de USS uw gegevens bij?

De USS houdt uw gegevens bij tot op het moment waarop uw relatie met de USS een einde neemt (vb. u bent niet langer medewerker van een USS-lid, u bent niet langer werkzaam op een kabinet, u bent niet langer een contractpartij van de USS, enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt (vb. een wettelijke verjaringstermijn).

Geautomatiseerde besluitvorming

De USS baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.

Wij beschermen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen daartoe alle maatregelen die technisch en organisatorisch nodig zijn.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@uss.be. U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U kan uw gegevens altijd raadplegen. Als uw gegevens niet correct zijn, kan u vragen dat de USS ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert. Daartoe volstaat het ons te contacteren via e-mail op privacy@uss.be.

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen. 

In bepaalde gevallen, zoals bepaald door de artikelen 17,18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door de USS en/of vragen dat de USS uw gegevens wist.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze elk moment en op eenvoudig verzoek intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst. 

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten via contact@apd-gba.be.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De USS behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

>