• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Standpunt USS over de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor KMO-werkgevers

Met de Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 werd aan de Regering de mogelijkheid geboden om de structurele vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te verhogen voor KMO-werkgevers (IPA-korting). 
De bestaande IPA-korting van 1 % wordt vanaf 1 januari 2014 voor de KMO-sector verhoogd tot 1,12 %.

Om deze korting toe te passen zijn er grote onduidelijkheden. De Unie van Erkende Sociale Secretariaten (USS) heeft herhaaldelijk gepleit voor de praktische haalbaarheid van deze maatregel en voorstellen bezorgd aan alle betrokken partijen.

Door het uitblijven van duidelijke richtlijnen vanuit de overheid, heeft de USS een standpunt ingenomen voor de praktische toepassing er van.


Intro

Met de Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 werd aan de Regering de mogelijkheid geboden om de structurele vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te verhogen voor KMO-werkgevers. Sinds september heeft de Unie van erkende Sociaal Secretariaten (USS) herhaaldelijk gewezen op de praktische problemen van deze maatregel. Zo heeft de USS aangedrongen om aan de sociale secretariaten de concrete informatie te bezorgen over hoe deze maatregel dient toegepast te worden. Verder heeft de USS herhaaldelijk de praktische haalbaarheid bepleit en voorstellen bezorgd aan alle betrokken partijen.

Via het Koninklijk Besluit van 15 december 2013 heeft de Regering de structurele vrijstelling voor de KMO-werkgevers verhoogd tot 1,12 % met ingang van 1 januari 2014. Einde 2013 werd aan minister van Financiën Koen Geens een schrijven gericht over de blijvende problemen voor de toepassing van deze verhoogde vrijstelling. De heer minister informeerde de USS dat de concrete suggesties en vragen van de USS naar een interne commissie binnen de FOD Financiën overgemaakt werden.

De verhoogde structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing is enkel van toepassing voor vennootschappen en natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen. De verhoging is bijgevolg enkel van toepassing voor vennootschappen en natuurlijke personen bij wie het jaargemiddelde van het personeelsbestand niet meer dan 100 bedraagt en die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar:

 • jaargemiddelde personeelsbestand = maximum 50;
 • jaaromzet = maximum 7.300.000 EUR;
 • balanstotaal = maximum 3.650.000 EUR.

Standpunt USS

Wij laten u hierbij weten dat het Overlegcomité van de USS op 15.01.2014 heeft beslist:

 • dat elk sociaal secretariaat haar KMO-klanten op de hoogte brengt van deze nieuwe maatregel;
 • dat elk sociaal secretariaat haar KMO-klanten vraagt aan het sociaal secretariaat mee tedelen of zij al dan niet voldoen aan de selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de verhoging van de vrijstelling tot 1,12%. De KMO-klant kan, indien nodig, de boekhouder/accountant hierin betrekken of uitsluitsel vragen;
 • dat elk sociaal secretariaat voor de KMO-klanten, die aan het sociaal secretariaat bevestigen dat ze aan de voorwaarden van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen voldoen, de verhoogde vrijstelling berekent.
>