• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Infosessie Kwaliteitsbarometer USS - ONSS

BRUSSEL – De Unie Sociale Secretariaten (USS) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) hielden vandaag een gezamenlijke infosessie over de invoering van de kwaliteitsbarometer voor de erkende sociale secretariaten (ESS). Met dat instrument kan de RSZ de werking van de ESS opvolgen en aftoetsen aan een aantal criteria.

Sector klaar voor kwaliteitsbarometer

De invoering van een kwaliteitsbarometer brengt nieuwe verplichtingen mee voor de ESS. Om die reden was de sector vragende partij om betrokken te worden in de uitwerking van dit controle- en opvolgingsinstrument. De voorbije jaren hebben de USS, de RSZ en desgevallend ook de patronale organisaties samengewerkt om tot een gemeenschappelijk gedragen instrument te komen.

De invoering van de kwaliteitsbarometer stelt de erkende sociale secretariaten in staat om hun beleid zelf bij te sturen en geeft de RSZ de mogelijkheid om op een objectieve wijze te oordelen of deze bijsturing accuraat gebeurt of dat de RSZ initiatieven moet nemen om de ESS hierin te assisteren en adviseren. De kwaliteitsbarometer zal bijvoorbeeld nagaan in hoeverre de berekening van de werknemersbijdragen correct verloopt en of alle sociale rechten gegarandeerd worden. Bovendien moet het ook zorgen voor een betere kwaliteit van behandeling en uitwisseling van gegevens tussen de sociale secretariaten en de RSZ.

Sociale secretariaten en RSZ zijn klaar

De sociale secretariaten zijn al lang partners van de sociale zekerheidsinstellingen en kennen een lange traditie van wederzijds overleg met de RSZ. De gesprekken over de invoering van een kwaliteitsbarometer zijn begonnen in 2008 en kenden een lang parcours. Doorheen het proces kwamen belangrijke uitdagingen naar voren zoals de rol en de verantwoordelijkheid van de ESS, de kostenbeheersing en het terugdringen van de complexiteit.

Jos Gijbels, Algemeen Directeur USS: “Vanuit de USS erkennen wij het grote belang van duidelijke criteria en begrippen om rechtszekerheid en verstaanbaarheid te vergroten. Daarom hebben we bewust veel tijd vrijgemaakt voor de beschrijving van de werkprocessen van de controles omdat het voor onze sector belangrijk is om een duidelijk inzicht te verkrijgen in hoe de verschillende stappen van de controles georganiseerd worden door de RSZ.”

Met de infosessie van vandaag geven de USS en de RSZ het signaal dat ze klaar zijn om de kwaliteitsbarometer toe te passen.

 

>