• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

USS-communicatie coronapremie

De uiterste uitreikingsdatum voor coronapremies uitgesteld tot 31 maart 2022

Als gevolg van de vertraging in de sectorale onderhandelingen 2021-2022 werden vele sectorale akkoorden pas sinds eind november 2021 gepubliceerd met een bepaling die stelt dat er een coronapremie toegekend wordt aan de werknemers.

De coronapremie diende in eerste instantie uitgereikt te worden vóór 31 december 2021. Een beslissing van de ministerraad op 3 december  wijzigde deze datum van uiterste uitreiking evenwel naar 31 maart 2022 op voorwaarde dat de beslissing om de premie toe te kennen, genomen werd tussen 1 augustus en 31 december 2021.

Vervroegde data voor coronapremies in CAO’s scheppen verkeerde verwachtingen

Alhoewel de ministerraad hiermee tegemoetkwam aan de initiële noodzaak om de datum van uiterste uitreiking op te schuiven, blijft er het resterende probleem dat verschillende paritaire comités, geïnspireerd door de oorspronkelijke deadline van 31 december 2021, in hun collectieve arbeidsovereenkomsten toch een datum van uitreiking hebben opgenomen in de loop van de maand december en uiterlijk op 31 december 2021.

Dit veroorzaakt - ten onrechte - zowel bij onze aangesloten werkgevers, als bij hun personeelsleden de verwachting dat deze consumptiecheques ook effectief zullen worden toegekend op de uitreikingsdata voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Een redelijke termijn om de berekeningen te kunnen uitvoeren

Alle sociale secretariaten worden op dit ogenblik geconfronteerd met het feit dat de overblijvende tijd tussen publicatie van de CAO’s eind november en de datum van uitvoering van bestelling niet toelaat om de berekening op correcte en professionele wijze en voor alle betrokken sectoren en werkgevers uit te voeren. Dit omwille van meerdere redenen:

 • Het laattijdig tot stand komen van de sectorale CAO’s;
 • De verschillende door het paritair comité voorziene mogelijkheden die het opvragen van bijkomende gegevens van de werkgever noodzaken;
 • Om de consumptiecheques elektronisch te kunnen uitreiken diende deze mogelijkheid  expliciet opgenomen te worden in de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Slechts een beperkt aantal CAO’s voorziet deze bepaling waardoor de werkgever soms genoodzaakt wordt in extremis een collectieve arbeidsovereenkomst of individuele akkoorden te sluiten om de cheques elektronisch uit te mogen reiken;
 • De complexe individuele toekenningsvoorwaarden voorzien in de sectorale CAO’s;
 • De grote aantallen te bevragen werkgevers;
 • Het grote aantal mogelijke rechthebbenden.

De sociale secretariaten hebben veel begrip voor de hoge verwachtingen van de aangesloten werkgevers en hun personeelsleden en betreuren ten stelligste dat deze onmogelijk ingelost kunnen worden. Ze  stellen alles in het werk om de berekening van de coronapremies zo spoedig mogelijk uit te voeren, maar dringen aan op een redelijke termijn vanaf het moment dat zij in kennis gesteld worden van de informatie die hen toelaat om de berekeningen uit te voeren.

 

 

>